Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Nhung Vu

Nhung Vu

Thái Bình

Message
MENU ☰

THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

Sống là không chờ đợi hãy tin vào bản thân và con đường mình đã chọn và thực hiện nó như một sứ mệnh

National Economics University of Vietnam

International Economic

truong THPT Bac Kien Xuong