Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

John Rozema

John Rozema

senior adviseur

Het Service Centrum

5025DT Tilburg

senior adviseur bij Het Service Centrum

Message
MENU ☰

Het Service Centrum

senior adviseur

Momenteel werk ik als senior adviseur bij Het Service Centrum (het shared servicecenter van de GGD'en en de ambulancedienst in Brabant). Aandachtsgebieden zijn strategisch communicatiemanagement en organisatieontwikkeling van Het Service Centrum.

In deze nieuwe functie pak ik strategische communicatievraagstukken op zoals crisiscommunicatie, en positionering GGD. Daarnaast richt ik mij als senior adviseur/projectleider op interimklussen en organisatieontwikkeltrjaecten zoals "accountmanagement" voor het servicecentrum.

Na een interne reorganisatie is dit voor mij een logische overstap als 'mensgerichte' en 'inhoudelijk gedreven' manager. .

Career medium 05
Career
Career medium 04

IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie

projectleider corporate communicatie

Het IVN is een landelijke vereniging voor natuur- en milieueducatie. Ik was werkzaam bij de provinciale vestiging in Boxtel en startte in 1998 aan een pioniersfunctie waarbij ik mij de eerste jaren vooral richtte op educatieve projecten en het opbouwen van een netwerk met lokale natuur- en milieuverenigingen in Noord-Brabant. De laatste 6 jaar lag mijn focus nadrukkelijk op het vlak van corporate communicatie en organisatieontwikkeling.

High lights:
- netwerk opgebouwd tussen regionaal kantoor IVN en lokale natuur- en milieugroepen
- acquisitie/fondsenwerving en uitvoering van diverse educatieve campagnes
- opzetten van corporate communicatiebeleid voor IVN-vestigingen in Zeeland, Brabant en Limburg
- trainingen gegeven (inhoudelijk, didactisch en communicatie) voor natuurvrijwilligers en professionals
- Medeschrijver en werkgroeplid van landelijke reorganisatietraject "Eén IVN"
- medeschrijver en werkgroeplid van landelijk brandingproject "Één IVN": oa samenvoeging regionale websites tot één landelijke site; rebranding landelijke huisstijl.

Career

GGD Hart voor Brabant / GGD West-Brabant / Regionale Ambulancedienst Midden-West-Noord Brabant

Teammanager communicatie en informatie / MT-lid

Teammanager communicatie en informatie voor de GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en de Regionale Ambulancedienst. Mijn opdracht was om de bestaande stafafdelingen communicatie van de GGD'en samen te voegen tot één team en dit onder te brengen bij het shared servicecentrum van de GGD'en en de ambulancedienst.

High lights:
• Aansturen 19 – 23 communicatiemedewerkers en -adviseurs
• DVO’s/SLA’s/maraps opstellen voor 4 klantorganisaties
• Lid managementteam servicecenter
• Samenvoegen 3 stafteams tot één nieuw team in servicecenter
• Ontwikkelen communicatiebeleid: corporate, online, social business, etc.
• Herinrichten (kwaliteit)processen communicatieafdeling
• Stimuleren samenwerking tussen GGD’en in regio + landelijk
• Onderhouden externe netwerkcontacten (o.a. CJG’s, Veiligheidregio’s)
• Efficiency- en bezuinigingsmaatregelen doorvoeren
• (deel)projectleider interne reorganisatietrajecten

Profiel: een gedreven en mensgerichte manager die steeds op zoek ging naar het snijvlak van maximaal resultaat, beperkte middelen en de ontwikkeling van medewerkers.

Career medium 05
Career
Career medium 02

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Verenigingsbegeleider / docent

In kader van het landelijke project "Tijd voor Sport" heb ik namens de KNVB een tweetal amateurclubs in Tilburg ondersteund. Focus lag op het betrekken van (met name allochtone) ouders bij de vereniging. Op basis van de ervaringen in de vele tientallen projecten besloot de KNVB een landelijke cursus te ontwikkelen als vervolg op dit project. Met veel plezier leverde ik mijn bijdrage aan die landelijke schrijfgroep en als docent die diverse pilotcursussen uitvoerde.

High lights:
- besturen en werkgroepen van 2 amauteurverenigingen in Tilburg bijgestaan
- visie op ouderparticipatie en vrijwilligerswerk ontwikkeld en geïmplimenteerde bij beide verenigingen
- ouderparticipatie en vrijwilligerswerk nam aantoonbaar toe bij beide verenigingen.

Career

GHOR Brabant-Noord

communicatieadviseur

Communicatieadviseur van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen Rampen) in de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De meest leerzame incidenten waren de Mexicaanse griepepidemie, de zedenzaak van Benno L, de brand in Moerdijk en anderde casussen.

High lights:
- communicatiebeleidsplan ontwikkeld voor de GHOR
- crisiscommunicatiefunctie ingericht en geïmplementeerd
- liaison tussen GGD, GHOr en veiligheidspartnerss tijdens crisissituaties
- lid van sectie voorlichting ROT (Regionaal Operationeel Team) Veiligheidsregio Brabant-Noord
- communicatieondersteuning van managemer en sleutelfunctionarissen GHOR
- medeschrijver Regionaal Crisiscommunicatieplan 2009
- ervaring bij GRIP-inzetten en operationele situaties als "Mexicaanse Griep (2009); zedenzaak Benno L. (2010), brand in Moerdijk (2011)"

Career medium 03
Career
Career medium 02

GGD Nederland

communicatieadviseur

Interimopdracht voor GGD Nederland ivm zwangerschapsvervanging.

High lights:
- schrijven van een positioneringsvisie voor GGD Nederland
- basis gelegd voor het 'GGD-verhaal' van GGD Nederland
- coördinatie van de landelijke vakgroep communicatieprofessionals GGD'en
- voorstel ontwikkeld voor een branding project waarbij regionale GGD'en konden aanhaken

Career

Brabantse Milieufederatie

Projectleider educatie

Projectleider van educatieve voorlichtingsprojecten.

Fontys Hogescholen