Close Close Preview

Your amazing online presence is right this way.

Create your profile
Capture who you are, what you do, and where you're going. All in one place.

Bc. Ivan Gažo

Bc. Ivan Gažo

Recepčný, rezervačný agent / Receptionist, reservation agent for Prague, Rome and London

Old town apartments, Prague

Recepčný, rezervačný agent at Old town apartments, Prague

Message
MENU ☰

Old town apartments, Prague

Recepčný, rezervačný agent / Receptionist, reservation agent for Prague, Rome and London

- Zodpovednosť za hotel
- Práca s internými databázami
- Tvorba rezervácií (emailom, telefonicky, osobne)
- Kooperácia s mnohými partnermi

- Responsibility for hotel
- Work with internal databases
- Creation of reserves (by email, phone, in person)
- Cooperation with many partners

Career medium 05
Career
Career medium 01

Satur Travel

Animator

- Starostlivosť o hostí v destinácií
- Riešenie problémov a sťažností
- Tvorba programu pre hostí

- Taking care of guests in destinations
- Solving problems and complaints
- Creation program for guests

Career

Volksbank CZ, a.s.

Ochrana pobočky, pomocné práce / Protection of branch office, ancillary works

- ochrana pobočky
- pomoc zákazníkom
- ponuka niektorých produktov
- pomocné práce na pobočke

- Protection of branch office
- Help for customers
- Offer of some products
- Ancillary works at the branch

Career medium 01
Career

Beniczky Restaurant

Barman / Bartender

- Zodpovednosť za chod baru a bar ako taký
- Starostlivosť o hostí
- Príprava nápojov

- Responsibility for bar
- Caring for guests
- Preparation of drinks

University of Economics in Prague

Bachelor's degree, Faculty of Finance and Accounting

Gymnázium J.G.Tajovského

Honors Academia

Superior education and training program for talented students